งานสัมมนา

ห้องสัมมนาของโรงแรม สามารถรองรับกลุ่มลูกค้า ขนาด เล็ก ขนาด กลาง และ ขนาดใหญ่ ได้ โดยห้องสัมมนาใหญ่ ที่รองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ 300 ท่าน และ ห้องเล็กที่ร้องรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ 20-40 ท่าน 

  • ห้องประชุมสำหรับ 20-30 ท่าน

    ห้องประชุมสำหรับ 20-30 ท่าน
  • ห้องประชุมสำหรับ 50-250 ท่าน

  • ห้องประชุมสำหรับ 50-300 ท่าน

  • ห้องประชุมสำหรับ 50-300 ท่าน